Greater Than:s integritetspolicy för kunder som använder FIA Smart Driving Challenge-appen

Greater Than Svenska AB med organisationsnummer 556608-3258, med adress Karlavägen 60, 114 49 Stockholm och dess dotterbolag och moderbolag (nedan kallat "GT", "vi" eller "oss"), tar den personliga integriteten på allvar och tillhandahåller därför denna integritetspolicy (nedan kallad "Integritetspolicyn") för att informera dig om hur GT i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar dina personuppgifter som kund och användare av FIA Smart Driving Challenge-appen (nedan kallad "Tjänsten"). Observera att denna integritetspolicy gäller oavsett om du använder en dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet för att få tillgång till GT:s tjänst.

1. Vem samlar in dina personuppgifter?

GT är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna integritetspolicy.

2. Vad är personuppgifter?

De personuppgifter som omfattas av denna Integritetspolicy är sådana personuppgifter som du lämnar till GT i samband med användning av Tjänsten enligt vad som beskrivs i denna Integritetspolicy, såsom t.ex. ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, din betalningsinformation, bilregistreringsnummer etc. som kan kopplas till dig som fysisk person ("Personuppgifter"). Information som inte direkt eller indirekt kan kopplas till dig är inte Personuppgifter.

3. Vilken typ av personuppgifter samlar GT in, behandlar och lagrar GT och i vilket syfte?

GT samlar in, behandlar och lagrar följande personuppgifter i strukturerat material (t.ex. i databaser, kundhanteringssystem, IT-system etc.) och i ostrukturerat material (t.ex. på webbsidor, i dokument, i e-post, sociala medier, artiklar) samt i elektronisk form och i pappersform för de situationer som beskrivs nedan:

3.1 Kund


3.1.1 GT kommer att samla in, behandla och lagra följande Personuppgifter om dig som GT:s kund och slutanvändare av GT:s Tjänst:

Identifieringsuppgifter:

- Namn, adress, postnummer, ort, land

- E-postadress och telefonnummer

- Personnummer

- Civilstånd

- Kön

- Priset på din bilförsäkring

- Namn på ditt försäkringsbolag där din bil är försäkrad

- IP-adress

- Registreringsnummer för din bil

 

Användningsdata (rådata)

- Ditt körmönster (acceleration, hastighet, bromsar, svängar och G-krafter)

- Dina koldioxidutsläpp

- Din körjournal

- Din kärnpoäng för varje resa

- Din GPS-position samt start- och slutpunkter för din resa

- Antal körda kilometer per år

- Årlig premie för din bilförsäkring

- En kreditupplysning på dig

- Ditt bankkonto och din finansiella information

 

Om en kund kontaktar GT för kundsupport samlar GT även in följande information för att verifiera kundens identitet:

- Telefonnummer

- Namn

- E-postadress

- Information om den enhet och webbläsare som används

- Nätverksanslutning

- IP-adress

- Annan personlig information som lämnats under kontakten

Efter att GT har samlat in användningsdata (rådata) baserat på ditt körbeteende kommer GT att hålla rådata åtskilda från dina identifieringsuppgifter. GT använder pseudonymisering, vilket innebär att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en viss registrerad person utan användning av kompletterande uppgifter, förutsatt att dessa kompletterande uppgifter lagras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte hänförs till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 

3.1.2 För vilka ändamål samlar GT in, behandlar och lagrar dina personuppgifter som kund hos GT?

a) För att fullgöra det avtal som GT ingått med dig som kund

b) För att fullgöra GT:s skyldighet enligt lag eller annan författning

c) För att tillhandahålla och administrera den tjänst GT erbjuder dig som kund (t.ex. för att beräkna priset på din bilförsäkring, för att analysera din körning under varje resa, för att belöna dig för säker och miljövänlig körning, för att säkerställa körsäkerhet, för att analysera kundernas körsäkerhetsmönster, för att skicka meddelanden om din smarta körning)

d) För att tillhandahålla tjänsten

e) För att uppfylla dina önskemål som kund

f) För fakturering och betalning

g) För kvalitetsarbete i tjänsten

h) För att kontrollera om du har några betalningsanmärkningar och göra en kreditupplysning

j) För att säkerställa kundigenkänning

k) För riskberäkning, riskhantering, analyser, affärs-, verksamhets- och metodutveckling, marknadsföring.

l) För revisions- och redovisningsändamål

m) För skade- och försäkringsärenden

n) För att anpassa och förbättra din användarupplevelse av tjänsten

o) För att skicka meddelanden och meddelanden via e-post, telefon och elektronisk kommunikation (t.ex. SMS eller e-post)

p) För att informera dig om uppdateringar av tjänsten och våra policyer

q) Förbättra och utveckla tjänsten

r) Att utveckla nya tjänster och service

s) Analysera din användning av Tjänsten och säkerställa Tjänstens tekniska funktionalitet

(t) förhindra och utreda missbruk av tjänsten och fullgöra skyldigheter i enlighet med lag

(u) För sekretess, administrativa frågor, säkerhetsfrågor och utbildningsfrågor,

(v) För kvalitetsarbete, statistiska ändamål och trender

(x) För betalningsförsummelser genom att göra en kreditupplysning

(y) För att fatta automatiska beslut för att avgöra om du har ett smart körmönster.

(v) För att samla in ditt personnummer och registreringsnummer på din bil för att kunna beräkna priset på din bilförsäkring på begäran via internet.

Genom att använda ditt personnummer och registreringsnumret på din bil samlar GT in information om var du bor (land och kommun), telefonnummer, om du är över 18 år och för närvarande har ett körkort, en bil och besiktningsuppgifter.

(z) Det fullständiga namnet som du använder när du registrerar dig för Smart Driver Challenge kommer att användas på olika topplistor i appen i syfte att visa resultat, dessa topplistor kan användas som reklammaterial av Greater Than eller andra partners (såsom racingambassadörer eller motorklubbar). Om du inte vill att ditt namn ska visas i topplistan har du rätt att fylla i ett smeknamn, som kommer att användas istället.

(å) För att lagra dina Personuppgifter och för att komma åt dina Personuppgifter som redan finns lagrade i bilen via din terminalutrustning (t.ex. mobiltelefon, dongle).

(ä) För att överföra dina Personuppgifter till en tredje part i enlighet med denna Integritetspolicy.

 

3.1.3 Hur får GT tillgång till dina personuppgifter i egenskap av GT:s kund?

De flesta av de Personuppgifter som GT behandlar om dig samlas in direkt från dig som kund, vilket inkluderar de typer av Personuppgifter som genereras genom din användning av vår Tjänst. GT kan från tid till annan även samla in och behandla Personuppgifter från andra källor såsom register från myndigheter eller andra privata och offentliga register såsom försäkringsbolag, åkerier, tjänsteleverantörer, partners, annonsnätverk, nätverksleverantörer eller andra partners som hjälper oss att förstå användaraktiviteter, dina preferenser eller för att förbättra och anpassa Tjänsten. GT ber dig endast om de Personuppgifter som GT behöver för att fullgöra våra avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter gentemot dig och det företag du representerar.

Personuppgifter som du lämnar till GT och som GT inte behöver för något av de syften som vi behandlar personuppgifter för raderas omedelbart. I händelse av att GT behandlar sådana uppgifter om dig i annan omfattning än vad som beskrivs i denna integritetspolicy kommer GT att se till att vi har rätt att göra det enligt lag och att du informeras om behandlingen.

 

3.1.4 På vilken rättslig grund behandlar GT dina Personuppgifter som kund?

GT:s rättsliga grund för behandlingen av Personuppgifter som beskrivs i punkt 3.2a), c)-k), m)-q), s), u)-z) baseras på det avtal vi ingått med dig.

GT:s rättsliga grund för behandling av Personuppgifter som beskrivs i punkt 3.1.2 b), i), t), x) baseras på lag (t.ex. kreditupplysningslagen, bokföringslagen etc.).

GT:s rättsliga grund för behandling av Personuppgifter som beskrivs i punkt 3.1.2 r) baseras på vårt berättigade intresse av att utveckla nya tjänster och Service för att ge dig den mest optimala Servicen.

GT:s rättsliga grund för behandlingen av de personuppgifter som beskrivs i punkt 3.1.2 y), å), ä) är baserat på ditt samtycke (se artikel 5.3 i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 2009/136 EG).

 

3.1.5 GT behöver ditt samtycke:

- för att lagra och kunna komma åt dina Personuppgifter som redan lagrats i bilen via dina enheter såsom din mobiltelefon och/eller dongel när du använder Tjänsten.

- för att göra automatiserat beslutsfattande när du använder Tjänsten,

- överföra dina Personuppgifter till ditt försäkringsbolag, din flotta etc och/eller andra tredje parter i enlighet med denna Integritetspolicy. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke avseende dessa situationer. Se punkt 9.1-9.3 om hur du kan återkalla ditt samtycke.

Efter att GT har lagrat eller fått tillgång till dina Personuppgifter som redan lagrats i bilen via din mobiltelefon och/eller dongel (baserat på den rättsliga grunden samtycke) kommer GT att fortsätta att behandla dina Personuppgifter som en del av det avtal du ingick med GT innan du använde Tjänsten.

3.1.6 Genom att acceptera denna Integritetspolicy ger du ditt samtycke till att GT (i) lagrar och kan komma åt dina Personuppgifter som redan finns lagrade i bilen via dina enheter såsom din mobiltelefon och/eller dongel när du använder Tjänsten; och (ii) överför Personuppgifterna till ditt försäkringsbolag, vagnparken etc. och andra tredje parter i enlighet med denna Integritetspolicy och (iii) att GT gör automatiserade beslut när du använder Tjänsten.

 

3.2 Information om din användning av Tjänsten etc.

Utöver den information som du lämnar till GT kan vi även samla in information om din användning av tjänsten på din enhet (smartphone och/eller dongel) på andra sätt. GT kan till exempel samla in:

 

3.2.1 Logginformation:

Dessa Personuppgifter registrerar vi för GT:s och våra kunders säkerhet. Denna information används endast för att upptäcka och motverka oegentligheter och sabotage samt vid allvarlig misstanke om illojalt eller brottsligt beteende eller allvarlig misstanke om användning av IT-utrustning i strid med GT:s regler.

GT loggar av säkerhetsskäl i följande situationer:

- loggning när du använder en webbportal eller någon annan av våra tjänster

- logga din e-post

- loggning när du som kund ansluter till ett nätverk av GT

GT samlar också in uppgifter för statistiska ändamål genom tjänsten Google Analytics eller liknande system som vi har skapat själva eller genom andra företag (av AppFlyer, Microsoft etc), när och hur länge du använder Tjänsten, sökord du anger i Tjänsten.

 

3.2.2 Geografisk information

Vid användning av Google Analytics-tjänsten eller liknande system hämtas IP-adressens region och land för statistiska ändamål.

 

3.2.3 Övrig information

Annan information om din användning av Tjänsten, t.ex. vilka program och tjänster du använder och hur du interagerar med innehåll som erbjuds via en GT-tjänst i syfte att utveckla vår Tjänst och för att avgöra hur vi ska vidareutveckla och prioritera vår Tjänst internt.

 

3.3 Information från tredjepartskällor

GT kan få information om dig från offentliga och privata aktörer (i enlighet med lagar och förordningar) som vi kan kombinera med andra uppgifter som vi får från eller om dig. GT kan också få information om dig från tredje parts sociala nätverkstjänster när du väljer att ansluta till sådana tjänster.

 

4. Automatiserat beslutsfattande

Automatiserade beslut enligt GDPR innebär att besluten fattas utan någon manuell mänsklig inblandning. GT fattar beslut om dig baserat på automatiserat beslutsfattande när du använder GT:s tjänst. GT fastställer till exempel när du använder appen avståndet för din körning och körbeteende med automatiserade processer genom AI. Denna information kan ligga till grund för beslut om din försäkringspremie. Denna information kommer att användas för att skapa en poäng, som används i FIA Smart Driving Challenge. Du har rätt att kontakta oss om du inte är nöjd med ett sådant automatiskt beslut.

 

5. Hur länge lagrar GT dina personuppgifter?

GT kommer endast att lagra dina Personuppgifter så länge GT behöver för att tillhandahålla vår Tjänst till dig i enlighet med det avtal du ingick med GT innan du använde Tjänsten och inte längre än vad som är tillåtet enligt GDPR avseende lagring och gallring av Personuppgifter eller som framgår av någon lagstadgad skyldighet att lagra informationen under en längre tid. GT utvärderar kontinuerligt hur lång tid som krävs för olika typer av uppgifter. När personuppgifterna inte längre behövs kommer GT att radera eller anonymisera dina personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss om du inte vill att dina Personuppgifter ska användas för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på info@greaterthan.eu.

 

6. Sker det någon överföring av dina Personuppgifter till tredje part?

6.1 GT kommer inte att sälja, byta eller licensiera några Personuppgifter om dig utöver vad som anges i denna Integritetspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag på grund av krav från myndighet, domstolsbeslut eller om vi har fått ditt samtycke till det. Bolag som ingår i GT-koncernen kan behandla personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddslagstiftningen och för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Dina Personuppgifter kommer att hanteras av behörig personal inom GT-koncernen i den utsträckning som krävs för behandlingen. Personuppgifterna kommer aldrig att vara tillgängliga för alla anställda på GT, utan endast för ett begränsat antal behöriga personer som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter. GT använder även externa parter som hjälper oss att behandla dina personuppgifter för vår räkning (personuppgiftsbiträden). När GT anlitar Personuppgiftsbiträden säkerställer vi alltid genom avtal att dina Personuppgifter skyddas på ett lämpligt sätt och behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 

6.2 Genom att använda Tjänsten kan dina Personuppgifter komma att samlas in, behandlas, lagras och överföras av GT till följande myndigheter, samarbetspartners och leverantörer:

- Försäkringsbolag och andra samarbetspartners: GT kan behöva dela din information med ditt försäkringsbolag, motorklubbar, racingambassadörer, marknadsföringspartners och andra partners till GT för att kunna tillhandahålla våra tjänster och uppdrag. Observera att GT endast kommer att skicka din DNA-poäng för körning (den poäng som bestämmer storleken på din försäkringspremie baserat på dina kördata) till ditt försäkringsbolag, etc.) och INTE användningsdata/rådata, dvs. data som visar ditt körbeteende.

- Sociala medier: Såsom Facebook, Instagram, LinkedIn eller Twitter etc. Om du kontaktar GT via sociala medier kommer dina personuppgifter också att samlas in och behandlas av dessa företag, i enlighet med deras dataskyddsinformation.

- Tjänsteleverantörer och underleverantörer: GT har flera tjänsteleverantörer för att vår verksamhet ska fungera. Leverantörer och underleverantörer till GT är företag som endast har rätt att för GT:s räkning behandla de personuppgifter som de får från GT, s.k. personuppgiftsbiträden. Exempel på sådana leverantörer och underleverantörer är molntjänstföretag inom Europa (Microsoft), leverantörer av ekonomisystem, redovisnings- och bokföringsföretag, programvaru- och datalagringsleverantörer, betaltjänstleverantörer, företag som skyddar våra system och tjänster samt affärskonsulter.

- Analytiska tjänster: När du använder Analytics-tjänsterna delas din personliga information med Google.

- Delning med andra partner: Vi kan komma att dela personuppgifter med partners inom olika områden för att hjälpa oss att förstå och förbättra vår verksamhet, våra tjänster och partnerskap.

- Akademiska forskare: För aktiviteter såsom statistisk analys och akademiska studier, men endast i ett pseudonymiserat format. Pseudonymiserade uppgifter innebär att dina uppgifter identifieras med en kod i stället för med ditt namn eller annan information som direkt identifierar dig.

- Företag inom GT-koncernen: GT har dotterbolag och kontor i andra länder, t.ex. Storbritannien, Singapore, USA och Japan. GT kan lämna ut personuppgifter till dessa dotterbolag och vice versa.

- Myndigheter och finansinstitut: GT kan lämna nödvändig information till myndigheter som banker, IMY, skattemyndigheten eller andra myndigheter.

- Lagtillämpning och andra myndigheter: GT kan behöva dela personuppgifter med domstolar och andra myndigheter för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att svara på en giltig rättslig process (t.ex. en husrannsakan, ett domstolsbeslut eller en stämning) för vårt eget eller en tredje parts berättigade intresse, i samband med: nationell säkerhet, brottsbekämpning, rättstvister (ett domstolsärende), brottsutredningar, skydd av någons säkerhet, förhindrande av dödsfall eller överhängande kroppslig skada.

- Köpare av GT:s verksamhet: När GT säljer eller förhandlar om att sälja sin verksamhet till en köpare eller en möjlig köpare. I denna situation kommer GT att meddela dig innan dina personuppgifter överförs till köparen eller en annan integritetspolicy börjar gälla.

 

6.3 GT säkerställer att en adekvat skyddsnivå enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning uppfylls vid sådan överföring av personuppgifter till ett annat land och/eller organisation. I den mån GT överför personuppgifter till ett land utanför EU som enligt Europeiska kommissionen inte uppnår en adekvat skyddsnivå, kommer GT att se till att överföringen omfattas av tillämpliga modellklausuler eller standardiserade skyddsbestämmelser som antagits av Europeiska kommissionen. Detta gäller även, i tillämpliga fall, överföring till ett personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifter för de syften som anges i denna integritetspolicy på uppdrag av GT.

 

6.4 Med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy kommer GT inte att överföra dina Personuppgifter till andra tredje parter.

 

6.5 GT upprätthåller strikta fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande regler. Detta innebär att GT regelbundet ser över sina säkerhets- och screeningpolicyer för behandlingen av Personuppgifterna.

 

7. Hur skyddar GT dina personuppgifter?

GT vidtar nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter och säkerställa att den allmänna dataskyddsförordningen följs vid hanteringen av dina Personuppgifter. De säkerhetsåtgärder som GT använder kan omfatta åtkomstkontroll, loggning, fysisk säkerhet i datahallar, användning av brandväggar, pseudonymisering, kryptering, detaljerade instruktioner och utbildning för personal om skydd av personuppgifter och noggrant övervägande vid val av tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning. Din information lagras i våra skyddade IT-system och nätverk. Åtkomst är begränsad till endast behörig personal.

 

8. Vem är ansvarig för den information som du lämnar till tredje part, användningen av sociala medier etc.?

8.1 Den information som du väljer att lämna ut till tredje part omfattas inte av GT:s Integritetspolicy. Du är ansvarig för den information som du lämnar till tredje part, t.ex. på LinkedIn, Facebook och Twitter.

 

8.2 Vissa av GT:s Tjänster kan nås via tjänster och plattformar från tredje part såsom Facebook, Twitter, Google och LinkedIn. Du bör vara medveten om att GT inte har någon kontroll över, och inte heller är ansvarig för, sådana tredje parters behandling av Personuppgifter. GT:s Tjänst kan även innehålla länkar till tredje parts tjänster eller webbplatser. Om du använder sådana länkar lämnar du GT:s tjänst. GT har ingen kontroll över sådana tjänster eller webbplatser från tredje part (eller deras innehåll) och är inte heller på något sätt ansvarig för dessa.

 

8.3 GT kan tillhandahålla funktioner som gör att du kan dela information i dina sociala nätverk och interagera med oss.

 

9. Din rätt att återkalla ditt samtycke

9.1 Om du har lämnat ditt samtycke till GT:s behandling av Personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke (dock inte retroaktivt) till behandlingen av dina Personuppgifter. För detta ändamål räcker det med att skicka ett e-postmeddelande till: info@greaterthan.eu.

 

9.2 När du har återkallat ditt samtycke kommer GT endast att använda den information som måste behandlas för att tillhandahålla Tjänsten och vi kommer att avstå från all annan behandling.

 

9.3 Du har också rätt att begära att vi tar bort alla Personuppgifter som kan kopplas till dig som fysisk person genom att förstöra eller avidentifiera dem.

 

10. Ändringar av denna integritetspolicy

GT förbehåller sig rätten att från tid till annan göra ändringar och/eller tillägg till denna Integritetspolicy. Exempelvis om tillämplig lag ändras eller om vi ändrar vår Tjänst på ett sätt som påverkar vår behandling av dina Personuppgifter. Du hittar alltid den senaste versionen av denna Integritetspolicy på vår webbplats: www.fiasmartdrivingchallenge.com

 

11. Dina rättigheter

- Rätt till tillgång - Du har rätt till tillgång till dina Personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse från GT på om dina Personuppgifter behandlas och om så är fallet har du även rätt att få tillgång till dina Personuppgifter hos GT genom s.k. registerutdrag. Detta innebär att du har rätt att få en kopia av dina Personuppgifter och information om (i) vilka kategorier av Personuppgifter som behandlas, (ii) vad Personuppgifterna används till, (iii) hur länge Personuppgifterna sparas, (iv) med vem Personuppgifterna har delats och (v) varifrån Personuppgifterna kommer.

- Rätt till rättelse - Du har rätt att få dina Personuppgifter rättade eller kompletterade av GT.

- Rätt till ra dering - Du har rätt att få dina Personuppgifter raderade om;

- Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas,

- du återkallar ditt samtycke till viss behandling och det därefter inte finns någon rättslig grund för GT att behandla dina Personuppgifter,

- dina Personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt, eller

- behandlingen av dina Personuppgifter inte är nödvändig för att uppfylla tillämpliga lagkrav, för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk och/eller tillåten för arkiv-, forsknings- eller statistikändamål.

- Rätt att återkalla ditt samty cke - Om du har lämnat ett särskilt samtycke till GT att behandla dina personuppgifter har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

- Rätt att invända mot behandling med stöd av intresseavvägning - När behandling av dina Personuppgifter sker med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina Personuppgifter. GT kommer då att göra en ny intresseavvägning och kommer endast att fortsätta behandlingen, trots din invändning, om vi kan påvisa tvingande berättigade intressen som väger tyngre än dina intressen.

- Rätt att invända mot direktmarknadsföring - Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina Personuppgifter för direktmarknadsföring. GT kommer då inte längre att behandla personuppgifterna för sådana ändamål.

- Rätt till begränsning - Du har rätt att få behandlingen av dina Personuppgifter begränsad om du bland annat bestrider riktigheten i uppgifterna eller om du har invänt mot behandlingen enligt ovan, i båda fallen under den tid GT utreder och kontrollerar din begäran.

- Rätt att inte bli föremål för ett automatiserat beslut - Om GT har fattat ett beslut om dig som helt grundar sig på en automatiserad process utan fysiska personer inblandade och beslutet har rättsliga följder eller på annat sätt i betydande grad påverkar dig, kan du begära att beslutet omprövas av GT genom en förnyad och individuell bedömning. Detta gäller om vi inte kan visa att ett automatiserat beslut är nödvändigt för att ingå eller verkställa ett avtal mellan dig och GT.

- Rätt till personuppgiftsportabilitet - Du har rätt till personuppgiftsportabilitet, vilket innebär att du under vissa förutsättningar har rätt att få ut sådana Personuppgifter om dig som du har lämnat till GT, för att du ska kunna överföra Personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

- Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten - Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, https://www.imy.se/kontakta-oss eller annan behörig tillsynsmyndighet i det aktuella landet om du anser att GT behandlar dina Personuppgifter i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss via info@greaterthan.eu.

 

12. Kontaktuppgifter

Om du har frågor om GT:s behandling av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina lagstadgade rättigheter som beskrivs ovan i denna sekretesspolicy, är du välkommen att kontakta oss på följande adress och e-postadress:

 

Greater Than Svenska AB

Karlavägen 60

11449 Stockholm

E-post: info@greaterthan.eu

korsmeny